Terug naar Nieuws

Transitievergoeding bij ontslag

Facebook
Twitter
LinkedIn

3 augustus 2020

Als u wordt ontslagen heeft u mogelijk recht op een financiële vergoeding van uw (ex-) werkgever. Dit wordt ook wel de transitievergoeding genoemd. In dit artikel volgt een korte uiteenzetting over de achtergrond van de transitievergoeding, de voorwaarden, de gevallen waarin géén transitievergoeding wordt uitgekeerd en tot slot de omvang van de transitievergoeding. 

Ratio

De wetgever beoogde met het instellen van de transitievergoeding de werknemer een financiële compensatie te bieden in geval van ontslag. Daarbij vergroot de transitievergoeding de kans op een nieuwe baan doordat het bedrag van de vergoeding gebruikt kan worden voor om- of bijscholing. Tot slot wilde de wetgever de hoge ontslagvergoedingen die werden uitgekeerd onder het oude recht aan banden leggen, teneinde de mobiliteit van oudere werknemers te vergroten. Werkgevers waren immers erg terughoudend ten aanzien van het aannemen van oudere werknemers, omdat ze werden afgeschrikt vanwege de relatief hoge kosten bij ontslag.

Voorwaarden

Maar wie hebben er nu eigenlijk recht op een transitievergoeding bij ontslag? Om aanspraak te kunnen maken op een transitievergoeding, dient men te voldoen aan twee voorwaarden:

 1. de arbeidsovereenkomst (voor bepaalde danwel onbepaalde tijd) heeft ten minste 24 maanden geduurd; en
 2. het initiatief om de arbeidsovereenkomst te beëindigen ligt bij de werkgever.

Ten aanzien van de 24 maanden-eis geldt dat alle arbeidsovereenkomsten tussen de werknemer en werkgever bij elkaar opgeteld worden, tenzij er tussen de afzonderlijke arbeidsovereenkomsten meer dan zes maanden heeft gezeten. De periode tussen de afzonderlijke arbeidsovereenkomst in (de periode dat de werknemer dus niet daadwerkelijk gewerkt heeft), wordt niet meegeteld.

Daarnaast dient dus sprake te zijn van onvrijwillige beëindiging van de arbeidsovereenkomst aan de zijde van de werknemer. Aan deze voorwaarde is voldaan in de volgende gevallen:

 • de arbeidsovereenkomst (eenzijdig) is opgezegd door de werkgever;
 • ontbinding van de arbeidsovereenkomst heeft plaatsgevonden op verzoek van de werkgever;
 • de tijdelijke arbeidsovereenkomst niet is voortgezet door de werkgever;
 • de arbeidsovereenkomst is opgezegd, niet voortgezet of is ontbonden op initiatief van de werknemer, omdat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

Uitsluiting recht op transitievergoeding

De werknemer heeft géén recht op transitievergoeding indien:

 • de arbeidsovereenkomst van kortere duur is dan 24 maanden;
 • de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd met wederzijds goedvinden;
 • de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wegens ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer;
 • de arbeidsovereenkomst door de werknemer zelf wordt opgezegd (en er geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever);
 • het gaat om een arbeidsovereenkomst van een werknemer jonger dan 18 jaar die gemiddeld niet meer dan twaalf uur heeft gewerkt;
 • na het aflopen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst de werkgever een nieuwe (gelijkwaardige of betere) arbeidsovereenkomst aanbiedt, maar de werknemer besluit daar geen gebruik van te maken;
 • de arbeidsovereenkomst ten einde loopt wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van de werknemer, of een andere overeengekomen pensioenleeftijd.

Bovendien hoeft de werkgever ook geen transitievergoeding uit te keren indien hij failliet is verklaard, hem surseance van betaling is verleend of indien de werkgever onder de schuldsanering natuurlijke personen valt.

Hoogte van de transitievergoeding

De omvang van de transitievergoeding die uw werkgever dient te betalen wordt berekend op grond van twee elementen: de duur van de arbeidsovereenkomst en uw maandsalaris. Er geldt een maximum hoogte van €83.000,- bruto. Of, indien uw jaarsalaris meer bedraagt dan €83.000,- een maximum van één jaarsalaris (bruto).

Er zijn twee stappen voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding:

 1. 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar (te rekenen vanaf uw eerste werkdag);
 2. voor het resterende deel van de arbeidsovereenkomst geldt de volgende formule: (bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris / 12).

Advocaat bij transitievergoedingen

Bij Loonstein advocaten bent u, als werkgever of als werknemer, aan het juiste adres voor geschillen omtrent transitievergoedingen of andere arbeidsrechtelijke zaken. Wij hebben veel ervaring op het gebied van het arbeidsrecht en wij staan u graag bij in uw zaak door te adviseren, onderhandelen of desnoods te procederen.

Meer nieuwsartikelen