Terug naar Nieuws

Ongelijke behandeling door gemeente: gemeente aansprakelijk voor schade

Facebook
Twitter
LinkedIn

29 juli 2020

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch deed recent een interessante uitspraak over ongelijke behandeling door de overheid, in dit geval door de gemeente Oosterhout. De vraag was of de gemeente onrechtmatig had gehandeld jegens een café, door de caféhouder te verbieden tijdens carnaval een buitenbar te plaatsen, terwijl tegen andere cafés die wel een buitenbar plaatsten niet werd opgetreden. Was er sprake van onrechtmatig handelen door een ongelijke behandeling? Advocaat ondernemingsrecht Benzi Loonstein bespreekt de uitspraak. 

Beleid gemeente: geen buitenbar

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente heeft beleid vastgesteld, waaruit volgt dat het plaatsen van onder andere een buitenbar niet is toegestaan. Het café vraagt desondanks meerdere malen aan de gemeente om tijdens carnaval toch een buitenbar te mogen plaatsen. De gemeente wijst dat verzoek telkens af. Het café houdt zich vervolgensnetjes aan dat verbod.

Gemeente handhaaft (niet)

In 2016 constateren handhavers van de gemeente dat enkele andere horecaondernemers wel buitenbars hebben geplaatst. Nadat de handhavers aan de horecaondernemers aangeven dat dit niet is toegestaan, gaan de horecaondernemers in gesprek met de gemeente. Die besluit na intern overleg dat er niet handhavend zal worden opgetreden. Dit wordt medegedeeld aan die horecaondernemers, maar niet aan de andere horecaondernemers, waaronder bovengenoemde caféhouder. Het café krijgt later oren hiervan en stelt vervolgens de gemeente aansprakelijk wegens door haar geleden schade, bestaande uit resultaatsverlies. De gemeente weigert aansprakelijkheid te accepteren. Het café vordert een verklaring voor recht dat de Gemeente onrechtmatig heeft gehandeld wegens willekeur en onzorgvuldig handelen van de gemeente. 

De rechtbank wijst de vordering af. Het café gaat vervolgens in hoger beroep. Het hof vernietigt het vonnis en wijst de vordering toe. 

Beleidsvrijheid gemeente onbegrensd?

Het hof stelt allereerst vast dat de Gemeente in beginsel een grote mate van beleidsvrijheid heeft en dat hij daarom terughoudend zal zijn bij de toetsing van de besluiten. Het hofdient op grond van de wet te beoordelen of de gemeente in redelijkheid kon handelen zoals zij heeft gedaan. 

Hof: geen goede reden voor rechtsongelijkheid

Over die vraag is het hof duidelijk: de handelswijze kan niet door de beugel. Het hof stelt dat het feit dat de gemeente niet heeft gehandhaafd tegen de andere horecaondernemers op zichzelf geen onrechtmatige daad jegens de caféhouder oplevert. 

Doordat echter de gemeente het besluit om niet te handhaven alleen mededeelde aan enkele ondernemers en niet aan anderen, handelde de gemeente wel onrechtmatig. De gemeente moet namelijk transparant en consequent zijn in haar besluitvorming, aldus het hof. Door een uitzondering te maken voor een beperkte groep zonder goede grond, is rechtsongelijkheid en willekeur gecreëerd. Het hof oordeelt daarom dat het handelen onrechtmatig is en dat de gemeente de schade, die het café heeft geleden doordat zij geen buitenbar had, moet vergoeden.

Overheid aansprakelijk stellen kan

Uit deze zaak blijkt dat overheden transparant dienen te zijn met betrekking tot hun beleid. Daarnaast blijkt dat de beleidsvrijheid van de overheid niet onbegrensd is. Als zonder reden onderscheid wordt gemaakt kan dit onrechtmatig handelen opleveren, waarvoor de overheid aansprakelijk kan worden gesteld. Dit is ook relevant in verband met de huidige Corona-maatregelen. Indien u of uw bedrijf de dupe is van rechtsongelijkheid, kunt u vrijblijvend contact opnemen met één van onze advocaten. 

Meer nieuwsartikelen