Het afgelopen jaar trokken meerdere cliënten bij ons kantoor aan de bel over misstanden in gevangenissen, met name de vrouwengevangenissen in Nieuwersluis, Ter Peel en Zwolle. Een team binnen ons kantoor, onder leiding van advocaat Johan Oosterhagen, is hierop een nader onderzoek gestart naar deze misstanden. Hieruit is gebleken dat seksueel misbruik en andere vormen van machtsmisbruik aan de orde van de dag zijn in deze inrichtingen.

Wellicht ben jij of ken jij iemand die ook slachtoffer hiervan is geworden. Hieronder beantwoorden wij de belangrijkste vragen waarmee slachtoffers zitten en leggen we uit wat wij kunnen betekenen. Je kunt ook direct je gegevens achterlaten. Wij nemen dan, uiteraard strikt vertrouwelijk, snel contact met je op.

Wat speelt er?

In de gevangenissen blijkt al jaren sprake te zijn van misbruik. Dit is vaak seksueel misbruik, maar ook andere vormen van misbruik vonden en vinden plaats. Van misbruik is sprake als iemand laakbaar gebruik maakt van iets voor een doel waarvoor het niet is bedoeld. Zoals een bewaker die zijn macht over een gedetineerde misbruikt voor eigen gewin.

Wie is aansprakelijk voor de misstanden?

Het ministerie van justitie is verantwoordelijk voor het tenuitvoerleggen van gevangenisstraffen. Het is een taak van de minister om toezicht te houden op de gang van zaken binnen de gevangenis. 

Seksueel misbruik, het onthouden van de juiste medische zorg en machtsmisbruik is niet toegestaan. Uit de vele verhalen is gebleken dat misstanden zich op grote schaal hebben voorgedaan en nog steeds voordoen. De Nederlandse Staat kan hiervoor worden aangesproken. De Nederlandse Staat heeft onrechtmatig gehandeld jegens de vrouwelijke (ex-) gedetineerden. Door alle signalen over de misstanden te negeren, heeft de Nederlandse Staat haar zorgplicht geschonden. Dat levert een onrechtmatige daad op.

Wat is er nu nodig?

Er is een groot – onafhankelijk – onderzoek nodig naar de misstanden in de vrouwengevangenissen. Dat onderzoek moet worden verricht door een onafhankelijke commissie. Het is van belang dat vrouwelijke (ex-) gedetineerden veilig – en zo nodig – anoniem hun verhaal kunnen doen, zonder dat daar consequenties aan kunnen worden verbonden, zoals overplaatsing of het afnemen van bezoekmomenten. Daarop moet ook worden toegezien. De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft aangekondigd dat zij gaat onderzoeken wat er bij de gevangenis in Nieuwersluis bekend was over het seksueel misbruiken van vrouwelijke gedetineerden waar een gevangenismedewerker van wordt verdacht. Dat onderzoek is wat ons betreft niet voldoende. De Inspectie Justitie en Veiligheid is niet de aangewezen partij, omdat de Inspectie onderdeel is van dezelfde overheid die signalen over de misstanden heeft genegeerd. Het onderzoek mag ook niet worden beperkt tot gedragingen van één specifieke bewaker of tot de gevangenis in Nieuwersluis. Verder mag het onderzoek ook niet worden beperkt tot signalen van seksueel misbruik.

Wat kan Loonstein Advocaten voor u doen?

Wij hebben de misstanden bij de minister aan de orde gesteld. Nu zullen wij de volgende stappen zetten:

  1. Wij zullen de Nederlandse Staat aansprakelijk stellen voor het schenden van de zorgplicht.
  2. Wij zullen de Nederlandse Staat daarbij verzoeken om een onderzoek te laten verrichten door een onafhankelijke commissie, waarbij vrouwelijke (ex-) gedetineerden worden gevraagd naar hun ervaringen.
  3. Wij zullen de Nederlandse Staat vragen om maatregelen te nemen om gedetineerde vrouwen te beschermen als zij melding willen maken van de misstanden, zoals het uitvoeren van toezicht en het mogelijk maken om anoniem over de misstanden te praten.
  4. Wij zullen eisen dat de Nederlandse Staat een regeling te treft voor alle vrouwen die schade hebben geleden door de misstanden in de vrouwengevangenis.

Wij begrijpen dat het niet makkelijk is om op te staan tegen welke vorm van misbruik dan ook. Wij gaan hiertoe voor slachtoffers alleen over als zij hier volledig achter staan en behandelen alle informatie strikt vertrouwelijk.

Kan ik ook individuele gevangenismedewerkers aanspreken?

Ja, dat kan. Als er strafbare feiten zijn gepleegd, dan kunt u daarvan aangifte doen. Onze advocaten kunnen u bijstaan bij het doen van aangifte. Heeft u al aangifte gedaan, maar is de aangifte geseponeerd? In die situatie kunt u een klacht indienen bij het gerechtshof. Onze advocaten kunnen u adviseren over en bijstaan in een zogeheten artikel 12-procedure.

Wat kost het mij?

De juridische bijstand die wij in deze zaken verlenen is meestal op basis van gesubsidieerde bijstand. Wij zullen voor u een toevoeging aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand, indien u daarvoor in aanmerking komt. Neem contact met ons, dan bespreken wij met u de voorwaarden.

    Vrijblijvend Gesprek

    Maak een afspraak voor een vrijblijvend consultatiegesprek.    Rechtsgebieden